عضویت


images description

NIJI

 • مدت عضویت ۴ ماه
 • ساعات پذیرش محدود
 • اطلاع رسانی کمپینها اولویت چهارم
 • تعداد میهمانها و درصد تخفیف ۱ نفر در هر مراجعه با ۲۰ % تخفیف
 • فریز کردن عضویت در این پکیج ندارد
 • تخفیف در ماساژ ندارد
 • تخفیف در سلامتی۱۰%
 • تخفیف در رستوران کافی شاپ ندارد
images description

DOU

 • مدت عضویت ۸ ماه
 • ساعات پذیرش محدود
 • اطلاع رسانی کمپینها اولویت سوم
 • تعداد میهمانها و درصد تخفیف ۲ نفر و ۲۰ درصد در هر مراجعه
 • فریز کردن عضویت ۱ بار و حد اکثر ۲۰ روز
 • تخفیف در ماساژ۱۰%
 • تخفیف در سلامتی۱۰%
 • تخفیف در رستوران کافی شاپ ندارد
images description

GIN

 • مدت عضویت ۱۲ماه
 • ساعات پذیرش بدون محدودیت
 • اطلاع رسانی کمپینها اولویت دوم
 • تعداد میهمانها و درصد تخفیف ۳ نفر در هر مراجعه ۳۰% تخفیف
 • فریز کردن عضویت ۳ بار و حد اکثر ۲۰ روز
 • تخفیف در ماساژ ۱۰%
 • تخفیف در سلامتی۱۰%
 • تخفیف در رستوران کافی شاپ۱۰%
images description

KIN

 • مدت عضویت ۱۲ ماه
 • ساعات پذیرش بدون محدودیت
 • اطلاع رسانی کمپینها اولویت اول
 • تعداد میهمانها و درصد تخفیف ۴ نفر در هر مراجعه با ۳۰% تخفیف
 • فریز کردن عضویت سه بار و هر بار ۲۰ روز
 • تخفیف در ماساژ ۲۰%
 • تخفیف در سلامت ۲۰%
 • تخفیف در رستوران کافی شاپ۲۰%